விற்பனை கேள்விகள்?

அளவு தள்ளுபடியைக் காட்ட 'அளவு' மாற்றவும்.

நாட்டை மாற்றுங்கள்

உள்ளூர் காட்சியைக் காட்ட:

  • நாணயம் அல்லது
  • கட்டண விருப்பங்கள்


PayPal ஒரு நாட்டிற்குத் தெரியவில்லை என்றால், 'US' அல்லது 'Other' என அமைத்தால் நன்றாக வேலை செய்யும் மற்றும் விலையை மாற்றாது.

உங்கள்
கருத்து
பாராட்டப்படுகிறதுD

நன்றி!

பிளம் அமேசிங், எல்.எல்.சி.

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க