વેચાણ પ્રશ્નો?

જથ્થામાં ડિસ્કાઉન્ટ પ્રદર્શિત કરવા માટે 'જથ્થો' બદલો.

દેશ બદલો

સ્થાનિક પ્રદર્શિત કરવા માટે:

  • ચલણ અથવા
  • ચુકવણી વિકલ્પો


જો PayPal દેશ માટે દેખાતું નથી, તો ફક્ત 'US' અથવા 'અન્ય' પર સેટ કરો કાં તો સારું કામ કરે છે અને કિંમતમાં ફેરફાર થતો નથી.

અમે તમારા પ્રતિસાદની પ્રશંસા કરીએ છીએ

આભાર!

પ્લમ અમેઝિંગ, એલએલસી