અરેરે, પૃષ્ઠ મળ્યું નથી! પ્લમ અમેઝિંગ છે તે સ softwareફ્ટવેર માટે ઉપર મેનૂને ટેપ કરો!

4

0

4

સમગ્ર બ્રહ્માંડ 
બીટલ્સ દ્વારા

શબ્દો કાગળના કપમાં અવિરત વરસાદની જેમ વહી રહ્યા છે

તેઓ સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં સરકી જતા તેઓ જંગલી રીતે સરકી જાય છે

મારા ખુલ્લા દિમાગમાં દુ sorrowખના તળાવો, આનંદની મોજાઓ વહી રહી છે

મને કબજે કરે છે અને મને દહેશત આપે છે

જય ગુરુ દેવ, ઓમ

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

તૂટેલા પ્રકાશની છબીઓ જે લાખો આંખોની જેમ મારી આગળ નૃત્ય કરે છે

તેઓ મને સમગ્ર બ્રહ્માંડ પર અને આગળ બોલાવે છે

વિચારો લેટર બ insideક્સની અંદર બેચેન પવનની જેમ ભટકતા હોય છે

તેઓ સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં પોતાનો માર્ગ બનાવે છે ત્યારે તેઓ આંખ આડા કાન કરે છે

જય ગુરુ દેવ, ઓમ

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

કંઈ મારું વિશ્વ બદલી રહ્યું છે

તમારા
પ્રતિસાદ
પ્રશંસા કરવામાં આવે છે

આભાર!

પ્લમ અમેઝિંગ, એલએલસી

વિષયવસ્તુ પર જાઓ