اوه ، صفحه پیدا نشد! برای نرم افزاری شگفت آور ، روی فهرست بالا ضربه بزنید!

4

0

4

در سراسر جهان 
توسط بیتلز

کلماتی مثل باران بی پایان در یک فنجان کاغذ جاری می شوند

آنها به شکلی وحشیانه شکسته می شوند و به دور دنیا می روند

استخرهای غم و اندوه ، موجهای شادی از ذهن باز من جاری می شوند

تسلط و نوازش من است

جی گورو دیوا ، ام

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

تصاویری از نور شکسته که مثل یک میلیون چشم در مقابل من می رقصند

آنها مرا به سراسر جهان فرا می خوانند

افکار مانند باد بی قرار در درون جعبه نامه می چرخند

آنها کورکورانه کور می شوند و در سراسر جهان حرکت می کنند

جی گورو دیوا ، ام

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

هیچ چیز قرار نیست دنیای من را تغییر دهد

شما
بازخورد
قدردانی می شود

متشکرم!

Plum Amazing، LLC

برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری